โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : อรุณี อรุณ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน