โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนริชยา โกษาแสง
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพศวีร์ กิติพรชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1