โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวฤทัยรัตน์ วงศ์ศรี

นางสาววนัสนันท์ อุสันสา

นางสาวสุกัญญา จันทร์แดง