โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
บุคลากรระดับปฐมวัย

นางจันทรศิริ สวัสดิภาพ
ครูชำนาญการ

นางสุภาภรณ์ ศูนย์จันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา ศิริสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นางสุกัญญา วงศ์ยา
ครูชำนาญการ

นางสาวพลอยมีนา สำโรง
ครูชำนาญการ

นางอมรรัตน์ ครุฑกษัตริย์ไทย
ครูชำนาญการ

นางพรลัดดา ไขศรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกุลธิดา ผ่านวิเคราะห์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวญาลิศา ศรีวรขาน
ครูอัตราจ้าง