โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
บุคลากรระดับประถมศึกษา

นางวนิดา นิรมานกาณย์
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าบุคลากรระดับประถมศึกษา

นายดิเรก ศรีมงคล
ครูเชี่ยวชาญ

นางอุมาพร โรจนาพงษ์
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางละเอียด อินทร์ไชยา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอุมาพร ชัยสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนาวดี ศรีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์ อาจแรง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางถนิมนันท์ พงษ์สุภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรินทร์ ศิริพัฒนวรสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปรเมษฐ์ ทองโพธิ์กลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอชิระ ใจกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีระยุทธ จันทะนะ
ครูชำนาญการ

นายภูริวัจน์ พิมพงษ์
ครูชำนาญการ

นางมนัสวี บุตรธนู
ครูชำนาญการ

นางกมลรัตน์ ฟักแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวรัตนฤทัย วังทะพันธ์
ครูชำนาญการ

นางณิชาภัทร วงศ์ศิริ
ครูชำนาญการ

นางพัชรภรณ์ วงศ์อุคะ
ครูชำนาญการ

นางนิตยา อินทร์ติยะ
ครูชำนาญการ

นางจารุณี วงศ์งาม
ครูชำนาญการ

นายณัฐภาส แสนผล
ครูชำนาญการ

นางมนฤทัย วรรณคำผุย
ครูชำนาญการ

นายวัชรพล ศรีอารักษ์
ครู คศ.1

นางไพรอัมพร อัครวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวแซม ใจทัด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายพรนคร ทำดี
ครู คศ.1

นางสาวชลินทร อิ่มใจ
ครูอัตราจ้าง

นายพัฒนะ พนมวัฒนา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเบญจพร ใจเย็น
ครูอัตราจ้าง

นายกฤษฏา วงศ์งาม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรฐานิษฐ์ สิริวงศ์ธนา
ครูอัตราจ้าง

นางพรทิพย์ สุขินทร์
ครูอัตราจ้าง