โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
บุคลากรระดับประถมศึกษา

นายดิเรก ศรีมงคล
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าบุคลากรระดับประถมศึกษา

นางอุมาพร โรจนาพงษ์
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางละเอียด อินทร์ไชยา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอุมาพร ชัยสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางรัตนาวดี ศรีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอมรรัตน์ อาจแรง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางถนิมนันท์ พงษ์สุภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางปรเมษฐ์ ทองโพธิ์กลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายอชิระ ใจกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายธีระยุทธ จันทะนะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายภูริวัจน์ พิมพงษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางมนัสวี บุตรธนู
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางกมลรัตน์ ฟักแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวรัตนฤทัย วังทะพันธ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางณิชาภัทร วงศ์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรภรณ์ วงศ์อุคะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางนิตยา อินทร์ติยะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจารุณี วงศ์งาม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายณัฐภาส แสนผล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางมนฤทัย วรรณคำผุย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายวัชรพล ศรีอารักษ์
ครู คศ.2

นางไพรอัมพร อัครวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวแซม ใจทัด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายพรนคร ทำดี
ครู คศ.1

นางสาวธารทิพย์ สิงห์รุ่งเรือง
ครู คศ.1

นายพิมลภรณ์ ไชยเทศ
ครู คศ.1

นางสาวชลินทร อิ่มใจ
ครูอัตราจ้าง

นายพัฒนะ พนมวัฒนา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเบญจพร ใจเย็น
ครูอัตราจ้าง

นายกฤษฏา วงศ์งาม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรฐานิษฐ์ สิริวงศ์ธนา
ครูอัตราจ้าง

นางพรทิพย์ สุขินทร์
ครูอัตราจ้าง