โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
บุคลากรระดับมัธยมศึกษา

นายชัยวศิน มานะดี
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าบุคลากรระดับมัธยมศึกษา

นางสาวนริชยา โกษาแสง หัวหน้าวิชาการ
ครูเชี่ยวชาญ

นายสมทบ วิทยเจียกขจร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ ศิริสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพศวีร์ กิติพรชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายบุญช่วย นิยมสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวบุษกร ปทุมไกยะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุภัชชา สุรยานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายจักรพรรณ นาโน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายปริญญา ดีพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

ว่าที่ร้อยตรีจรินทร์ ยัสสระ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพชรกฤตกร จงรักพงศ์เผ่า
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางอรทัย แก้วดวงดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณภาวรรณ ไชยภักดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสมใจ อินธะนู
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวพูลทิพย์ พันธุออน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวญาญนันท์ มุงคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรสสุคนธ์ คำสุข
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายธนูศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช ภูกองแข
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเฉลิมขวัญ สพันธ์พงษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนันท์นลิน คำเกษ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางเบญจพร วีรเศรษฐนนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางนิมมานรดี อุสันสา
ครู คศ.1

นางสาวศิริพรรษา คำพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเนตรกนก วิทยเจียกขจร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวธิดาทิพย์ ปทุมทิพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกานต์ชนิต จันทร์สว่าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายวีระภัทร์ ทวีโคตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายเกรียงศักดิ์ โกษาแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายชาตรี ติงมหาอินทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวมิ่งขวัญ เสนจันทร์ฒิไชย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายวุฒิพงษ์ บรรลือหาญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายพัทธนันท์ เรืองวราบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

Miss Le Mai Ngoc Thuy
ครูอัตราจ้าง

นายธนวัฒน์ จันทร์วงค์
ครู คศ.1

นางสาววริษา เจียวิริยบุญญา
ครู คศ.1