โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
บุคลากรระดับมัธยมศึกษา

นายชัยวศิน มานะดี
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าบุคลากรระดับมัธยมศึกษา

นางสาวนริชยา โกษาแสง หัวหน้าวิชาการ
ครูเชี่ยวชาญ

นายฤทธิ์ธี พ่ออามาตย์
ครู คศ.4

นายสมทบ วิทยเจียกขจร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ ศิริสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพศวีร์ กิติพรชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายบุญช่วย นิยมสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวบุษกร ปทุมไกยะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุภัชชา สุรยานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายจักรพรรณ นาโน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายปริญญา ดีพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

ว่าที่ร้อยตรีจรินทร์ ยัสสระ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพชรกฤตกร จงรักพงศ์เผ่า
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางอรทัย แก้วดวงดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณภาวรรณ ไชยภักดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสมใจ อินธะนู
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวพูลทิพย์ พันธุออน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวญาญนันท์ มุงคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรสสุคนธ์ คำสุข
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายธนูศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช ภูกองแข
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเฉลิมขวัญ สพันธ์พงษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนันท์นลิน คำเกษ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางเบญจพร วีรเศรษฐนนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางนิมมานรดี อุสันสา
ครู คศ.1

นางสาวศิริพรรษา คำพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเนตรกนก วิทยเจียกขจร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวธิดาทิพย์ ปทุมทิพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกานต์ชนิต จันทร์สว่าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายวีระภัทร์ ทวีโคตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายเกรียงศักดิ์ โกษาแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายธนวัฒน์ จันทร์วงค์
ครู คศ.1

นางสาววริษา เจียวิริยบุญญา
ครู คศ.1

นายชาตรี ติงมหาอินทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวมิ่งขวัญ เสนจันทร์ฒิไชย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายพัทธนันท์ เรืองวราบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายวุฒิพงษ์ บรรลือหาญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวศิริลักษณ์ จันทบูรณ์
ครูอัตราจ้าง

นายธวัชชัย บุพศิริ
ครูอัตราจ้าง