โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยวศิน มานะดี
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ