โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอุมาพร โรนาพงษ์
ครู คศ.4