โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ความภาคภูมิใจ
รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา2557
โรงเรียนรางวัลพระราชทานมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวกมลวรรณ ทามนตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐
นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวพัชรี ณ นครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวศรินยา ทามนตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘
นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวจารุวรรณ อินทรายุทธประจำปีการศึกษา ๒๕๔๒