โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ผลงานครู นักเรียน
ชนะเลิศฟุตบอลระดับจังหวัดนครพนม รุ่นอายุ 18 ปี เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
ชนะเลิศฟุตบอลระดับจังหวัดนครพนม รุ่นอายุ 16 ปี เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
ชนะเลิศฟุตบอลระดับจังหวัดนครพนม รุ่นอายุ 14 ปี เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
รองชนะเลิศอันดับ 2 คัดเลือกฟุตบอลระดับจังหวัดนครพนม รุ่นอายุ 12 ปี
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
เด็กหญิงณัฐริกา โพธิ์อ๋อง รางวัลชมเชยวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม 17 ส.ค.63
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 63
เด็กหญิงอริสา ลมบัวลอด ป.4/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 วาดภาพ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม 17 ส.ค.63
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 63
เด็กหญิงนวพร วงศ์งาม ป.6/1 เด็กหญิงเกศกนก พีรภัทรศักดา ป.4/3 เด็กชายพงษ์พิทักษ์ พงษ์โชติ ป.4/3 เด็ก
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 63
เด็กชายสุพศิน พิรุฬห์ธรรม คะแนนเต็ม 100 คณิตศาสตร์ O-net ป.6 ได้รับโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครอง
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 63