โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ผลงานครู นักเรียน
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยเกมิฟิเคชั่นเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง ร้อยละและอัตราส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อเรื่อง          การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยเกมิฟิเคชั่นเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
                      เรื่อง ร้อยละ และอัตราส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย             นางสาวรัตนาวดี  ศรีแก้ว  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
                      โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
                      สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม                                       
ปีการศึกษา    2563
 
                                                                                      บทคัดย่อ
 
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพบริบทและสภาพปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ เรื่อง  ร้อยละ และอัตราส่วน (R1)   2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยเกมิฟิเคชั่นเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง  ร้อยละ และอัตราส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (D1) 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยเกมิฟิเคชั่นเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง  ร้อยละและอัตราส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (R2)  4) เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรู้โดยเกมิฟิเคชั่นเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง ร้อยละและอัตราส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (D2) การวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 คน และครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t – test) และการวิเคราะห์เนื้อหา

          ผลการวิจัยพบว่า
          1. รูปแบบการเรียนรู้โดยเกมิฟิเคชั่นเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง ร้อยละและอัตราส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีชื่อว่า  Step into the lesson ; Teaching ; Check ; Conclusion Model (STCC Model) มีองค์ประกอบ คือ หลักการ  วัตถุประสงค์  กระบวนการเรียนรู้ สาระความรู้  ทักษะกระบวนการ  สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้  ระบบสังคม  สิ่งสนับสนุน และหลักการตอบสนอง  ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ 1)  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Step into the lesson: S)  2)  ขั้นสอน (Teaching : T)  3)  ขั้นตรวจสอบ (Check : C) และ 4)  ขั้นสรุป (Conclusion : C)
          2. รูปแบบการเรียนรู้โดยเกมิฟิเคชั่นเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.85/85.64  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
          3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้โดยเกมิฟิเคชั่นเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
          4. ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 87.50  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้
          5. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจหลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยเกมิฟิเคชั่นเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก  
นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานโดยใช้ทักษะการแก้ปัญหาบนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง ส่งผลให้ชิ้นงานมีคุณภาพ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมสร้างสรรค์สังคมได้
              คำสำคัญ  รูปแบบการเรียนรู้โดยเกมิฟิเคชั่นเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา

โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2566,14:44   อ่าน 54 ครั้ง