โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ผลงานครู นักเรียน
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง รายงานผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 2562

ถนิมนันท์   พงษ์สุภา. รายงานผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 คนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะภาษาไทย จำนวน 12 เล่ม รวมเวลาในการทดลอง 32 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

 ผลการวิจัย พบว่า

            1. แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 90.96/93.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และทำให้ได้สื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างแบบฝึกทักษะในเนื้อหาอื่น

            2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.82

            3. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

            4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มีค่าเฉลี่ย 4.78 อยู่ในระดับมากที่สุด

 

โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2565,18:27   อ่าน 608 ครั้ง