โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ผลงานครู นักเรียน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางสาวอุมาพร ชัยสงค์ ชุดที่ 1

 

 

 

ชื่อเรื่อง                     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน                        โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดนครพนม เรื่อง Happy at Nakhon Phanom                      ตามแนวการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                              สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                             โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) 

ชื่อผู้ศึกษา                  นางสาวอุมาพร  ชัยสงค์ 

ปีที่ทำการศึกษา           2562

 

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง Happy at Nakhon Phanom ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง Happy at Nakhon Phanom ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)         3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน

          กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓

 (พินิจพิทยานุสรณ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้อง รวมทั้งสิ้น 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง Happy at Nakhon Phanom  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าคงที่

          ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

           1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง Happy at Nakhon Phanom ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.00/97.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 

 

 

 

           2) ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดนครพนม กลุ่มสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
          3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง Happy at  Nakhon  Phanom  อยู่ในระดับมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ

 

 

 

 


          การศึกษารายงานการศึกษาฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดียิ่ง จากผู้ที่ให้ความกรุณาให้คำปรึกษา แนะนำจนสำเร็จได้ด้วยดี

          ขอบขอบคุณ นางประพันธ์  บุพศิริ  นายพรชัย มานะดี นางสาวนริชยา โกษาแสง และ     นางมณีรัตน์  เย็นสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอแนะและช่วยแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้

          ขอขอบคุณ นายนครินทร์  เหลือบุญชู (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) และคณะครูอาจารย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ในการทดลองและเก็บข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า และขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการทดลองและเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี
          ขอขอบคุณ เพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ให้คำแนะนำช่วยเหลือและเป็นกำลังใจทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการทดลองและเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี
          ขอขอบคุณ เพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ให้คำแนะนำช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ

          ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่เป็นกำลังใจให้การสนับสนุนการศึกษาและช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา

          ประโยชน์และคุณค่าจากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดาที่เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตที่ดีงามทั้งความรัก ความห่วงใย และครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน และมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานชีวิตและการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยดีตลอดมา

 

                                                                                                                                  

                                                                                      อุมาพร  ชัยสงค์


 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ                                                                                                 หน้า

 

 

บทคัดย่อภาษาไทย                                                                                                                    

กิตติกรรมประกาศ                                                                                                                                                                                                                      สารบัญ                                                                                                   ค สารบัญตาราง                                                                                                                                      

สารบัญรูปภาพ  

                                                                                                                                                                                                                                        บทที่

1. บทนำ                                                                                               

          ที่มาและความสำคัญของการวิจัย                                                            วัตถุประสงค์ของการวิจัย                                                                              

        สมมติฐานการวิจัย         

          ขอบเขตของการวิจัย       

          ตัวแปรในการศึกษา          

          นิยามศัพท์เฉพาะ           

          ประโยชน์ที่ได้รับ        

2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                                            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

          ภาษาต่างประเทศ                                                                           

          การอ่าน       

          การเขียน         

          ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับการเขียน                                                 

          การวัดและประเมินผลการอ่านและการเขียน                                                    

          วัฒนธรรมและบริบทท้องถิ่น        

          งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง             

           งานวิจัยในประเทศ        

           งานวิจัยต่างประเทศ                                                                            

สารบัญ (ต่อ)

 

3. วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า                                                                                

          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                                                   123 

 

โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,11:18   อ่าน 4071 ครั้ง