โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ผลงานครู นักเรียน
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยเกมิฟิเคชั่นเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง ร้อยละและอัตราส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 66
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง รูปวงกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 66
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง รายงานผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 2562
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 65
แบบฝึกทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอน STAR Model
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 65
การพัฒนารูปแบบการสอน STAR Model เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ Learning Together สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ Learning Together สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่้ 2
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางอมรรัตน์ อาจแรง ชุดที่ 2
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางอมรรัตน์ อาจแรง ชุดที่ 1
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางสาวอุมาพร ชัยสงค์ ชุดที่ 2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางสาวอุมาพร ชัยสงค์ ชุดที่ 1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 64
รับสมัคร นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูพูลทิพย์
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 64
ชนะเลิศฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 18 กีฬาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ตัวแทนจังหวัดนครพนมไปแข่งขันที่จังหวัดขอนแ
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 63
ชนะเลิศฟุตซอลชาย รุ่นอายุ 18 กีฬาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ตัวแทนจังหวัดนครพนมไปแข่งขันที่จังหวัดขอนแ
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 63
ชนะเลิศฟุตบอลระดับจังหวัดนครพนม รุ่นอายุ 18 ปี เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
ชนะเลิศฟุตบอลระดับจังหวัดนครพนม รุ่นอายุ 16 ปี เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
ชนะเลิศฟุตบอลระดับจังหวัดนครพนม รุ่นอายุ 14 ปี เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
รองชนะเลิศอันดับ 2 คัดเลือกฟุตบอลระดับจังหวัดนครพนม รุ่นอายุ 12 ปี
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
เด็กหญิงณัฐริกา โพธิ์อ๋อง รางวัลชมเชยวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม 17 ส.ค.63
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 63