โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองนครพนม เจ้าภาพกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38 21-30 ตุ