ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สาระการเรียนภาษาไทย

นางจินตนา แจ่มใส
ประธานกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
นางเกษรา มานะดี
ประธานกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา