ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวจุฑามาศ บัวทอง
ประธานกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ระดับประถมศึกษา
นายกิตติภพ ถาวร
ประธานกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ระดับมัธยมศึกษา