ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางเยาวดี สร้อยกระโทก
ประธานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
นายไตรมาส ลิขิตวัน
ประธานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

Contact

โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)

เลขที่ 231/3 ถ.ศรีเทพ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร042-511539 แฟกซ์ 042-511539
ผู้ดูแลครูพรชัย มานะดี ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครูบุญช่วย นิยมสัตย์ ครู คศ.2 chai_t3@yahoo.co.th