ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายดิเรก ศรีมงคล
ประธานกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา
นายสมทบ วิทยเจียกขจร
ประธานกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษา