ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้


                                   ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 


                                    ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 


                                                ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                                                 

                                       ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 1. ภาษาไทย
 2. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 3. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
 4. ฟิสิกส์
 5. ชีววิทยา
 6. เคมี
 7. ดาราศาสตร์
 8. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 9. สุขศึกษาและพลศึกษา
 10. ศิลปะ
 11. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 12. คอมพิวเตอร์
 13. ภาษาต่างประเทศ
 1. ภาษาไทย
 2. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 3. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
 4. ฟิสิกส์
 5. ชีววิทยา
 6. เคมี
 7. ดาราศาสตร์
 8. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 9. สุขศึกษาและพลศึกษา
 10. ศิลปะ
 11. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 12. คอมพิวเตอร์
 13. ภาษาต่างประเทศ