ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ชื่อเรื่อง              รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม
                        กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
                        โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม

ชื่อผู้ศึกษา           นางสาวพชรกฤตกร จงรักพงศ์เผ่า

ปีที่ทำการศึกษา    2560


บทคัดย่อ

              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  มีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.8 – 1.0  แผนการจัดการเรียนรู้  มีค่าความสอดคล้องระหว่าง  0.8 – 1.0 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีค่าความยากระหว่าง  0.43 – 0.69  ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  0.45 – 0.75  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.86 และแบบสอบถามความพึงพอใจ  มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  0.68 – 0.88  และค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ  เท่ากับ 0.96  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความยาก  ค่าอำนาจจำแนก        ค่าความเชื่อมั่น  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที  (t-test  แบบ  Dependent  samples)

           ผลการศึกษาพบว่า 

           1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.36/93.18 สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

           2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  มีค่าเท่ากับ 0.6439 แสดงว่านักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ  64.39 

           3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ  18.62
ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน  ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  16.12

           4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.35