ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ชื่อเรื่อง       การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 

                สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ชื่อผู้ศึกษา   นายกิตติภพ  ถาวร

 

            บทคัดย่อ

                   การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภาย ในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ก่อนและหลังดำเนินโครงการ ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินโครงการงานนิเทศงานวิชาการ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศต่อการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ก่อนและหลังดำเนิน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ก่อนและหลังดำเนินโครงการงานนิเทศงานวิชาการภายใน โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู จำนวน 59 คน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 91 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จำแนกตามประเภท ประชากรครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3  (พินิจพิทยานุสรณ์)  ประจำปีการศึกษา 2559  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

                    ผลการวิจัยพบว่า

                  1.  ครูมีความพึงพอใจก่อนดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายใน โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อยู่ในระดับปานกลาง และครูมีความพึงพอใจหลังดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อยู่ในระดับมาก

                  2.  ครูโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) มีความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการงานนิเทศวิชาการ โดยรวมอยู่ระดับมาก

                  3.  นักเรียนโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสอนของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

                  4.  ครูผู้รับการนิเทศ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการพัฒนาการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

                  5.  ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ พบว่า นักเรียนได้ผลการเรียนเฉลี่ย 2.57, 2.02, 2.55, 2.12, 3.48, 2.57, 2.83 และ 2.86 ตามลำดับ และผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 2.63 ซึ่งเป็นผลการเรียนเฉลี่ยภาพรวม อยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ 4  พบว่า นักเรียนได้เพียงร้อยละ 10.1 และในปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ พบว่า นักเรียนได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.02, 3.05, 2.72, 2.88, 3,48, 3.28, 3.18 และ 2.96 ตามลำดับ และผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 3.07 ซึ่งเป็นผลการเรียนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ 4 พบว่า นักเรียนได้เพียงร้อยละ 23.00

                 6.  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ก่อนการพัฒนาการนิเทศงานวิชาการภายใน โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน หลังการพัฒนาการนิเทศงานวิชาการภายใน โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) โดยรวมอยู่ในระดับมาก

                 7.  เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนก่อนและหลังดำเนินโครงการงานนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน พบว่า ความพึงพอใจก่อนและหลังดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจก่อนและหลังดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน

                  8.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา   2559 ในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน โดยรวมและรายกลุ่มสาระมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า ปีการศึกษา 2558 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน พบว่า ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า ปีการศึกษา 2558 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                  9.  เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ก่อนและหลังการดำเนินการพัฒนาการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน พบว่า ความพึงพอใจก่อนและหลังดำเนินการพัฒนาการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจก่อนและหลังดำเนินการพัฒนาการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน