ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 
ชื่อเรื่อง          ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนนับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย             นางสาวรัตนาวดี  ศรีแก้ว

สถานศึกษา      โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม

ปีที่พิมพ์          2559

ปีที่วิจัย           ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

                                        บทคัดย่อ

       

        ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนนับ กลุ่มสาระ      การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนนับ กลุ่มสาระ    การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)

         กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Area or Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง  การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 6 จำนวน 9 แผน 2) แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนนับ กลุ่มสาระ  การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 8 เล่ม  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.72 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.78  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน      ต่อการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกเป็น 4 ด้าน มีข้อคำถาม 17 ข้อ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test (Dependent Sample)

          ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนนับ กลุ่มสาระ  การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.50/90.56  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด