ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

                                                                                         


ชื่อเรื่อง       ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

               วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้

               ตามรูปแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es)

ผู้วิจัย         นางสาวบุษกร ปทุมไกยะ

โรงเรียน      โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เทศบาลเมืองนครพนม

               กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย       2559

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา (E1/E2)  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา (E.I.) (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาชีววิทยาโดยใช้ชุดกิจกรรมด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม จํานวน 40 คน ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es)  จำนวน 8 เล่ม รวมเวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง (2) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test

  

  ผลการวิจัยพบว่า

          1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

88.47/90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

         2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าดัชนีประสิทธิผล ค่าเท่ากับ 0.54 แสดงว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 54

    3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

           4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา
เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด

กล่าวโดยสรุป ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้