ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา           นายบุญช่วย  นิยมสัตย์

                        ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  โรงเรียนชุมชนเทศบาล  ๓  (พินิจพิทยานุสรณ์)

                       กองการศึกษา  เทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

ปีที่ทำการศึกษา     2557

 

บทคัดย่อ             

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เพื่อศึกษาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้           ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนชุมชนเทศบาล  ๓  (พินิจพิทยานุสรณ์)  จำนวน  30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  แบบฝึกทักษะกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ  มีค่าความสอดคล้องระหว่าง  0.80 – 1.00  แผนการจัดการเรียนรู้                   มีค่าความสอดคล้องระหว่าง  0.60 – 1.00  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีค่าความยากระหว่าง   0.20 – 0.80  ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  0.42 – 0.75  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.86  และแบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  0.68 – 0.88  และค่าความเชื่อมั่น             ทั้งฉบับเท่ากับ  0.96  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความยาก  ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  (t-test  แบบ  Dependent  samples)

                   ผลการศึกษาพบว่า 

           1.  แบบฝึกทักษะกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  83.12/85.67  สูงกว่าเกณฑ์  80/80   ที่ตั้งไว้

           2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ 0.5029   แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน   คิดเป็นร้อยละ  50.29

           3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกิจกรรมสร้างสรรค์        ทางศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

           4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.35  


หมายเหตุ:ครูท่านไหนอยากศึกษาเพิ่มเติมติดต่อผ่านทาง E-mail : Boonchuay.vas@hotmail.com ด้วยความยินดียิ่งครับ