ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง              การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบสร้างองค์ความรู้                     ร่วมกับการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความและการ                คิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    

ผู้รายงาน         นางสาวนริชยา   โกษาแสง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

                   โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)

                   กองการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปีที่รายงาน       พ.ศ. 2558

 

บทคัดย่อ

          รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบสร้างองค์ความรู้ 

ร่วมกับการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความและคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนระดับชั้นยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขการใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น

          กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 25 คน ได้มาโดยการ

 สุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม โดยระยะเวลาในการทดลอง 18 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ 16 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความและคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ  t-test แบบจำคู่ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าระดับความพึงพอใจ

          ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่ารูปแบบการเรียนรู้การเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า PILOT Model ซึ่งมีขึ้นตอนการปฏิบัติงาน 5 ขั้นตอน คือ  1) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Preparation)  2) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Implementation) 3) ขั้นให้ความรู้ทางภาษา (Language Analysing ) 4) ขั้นผลผลิต  (Outcome) 5) ขั้นประเมินผล ( Task Assessment)  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  82.80/84.32 ความสามารถในการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบที่สร้างขึ้น อย่างมีนัยสำคัญอยู่ที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด