ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง               รายงานการใช้บทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง My neighbors : Laos and Vietnam ร่วมกับ

                     วิธีการสอนภาษาแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้

                     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

                     โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)

ผู้รายงาน         นาสาวนริชยา  โกษาแสง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

                   โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)

                   สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปีที่รายงาน       พ.ศ. 2558

 

บทคัดย่อ

                  รายงานการใช้บทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง My neighbors : Laos and Vietnam ร่วมกับวิธีการสอนภาษาแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)  มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง My neighbors : Laos and Vietnam ร่วมกับวิธีการสอนภาษาแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) ตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง My neighbors : Laos and Vietnam ร่วมกับวิธีการสอนภาษาแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL)  3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง My neighbors : Laos and Vietnam ร่วมกับวิธีการสอนภาษาแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL)   4) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง My neighbors : Laos and Vietnam ร่วมกับวิธีการสอนภาษาแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL)  กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  จำนวน 1  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 30   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย   1) บทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง My neighbors : Laos and Vietnam ร่วมกับวิธีการสอนภาษาแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละบทเรียน  4) แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน   5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน

          การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ t-test เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  และใช้ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาค่าระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมของบทเรียน

          1) ประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง My neighbors : Laos and Vietnam ร่วมกับวิธีการสอนภาษาแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา ( CLIL) เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.11/84.17 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

          2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง My neighbors : Laos and Vietnam ร่วมกับวิธีการสอนภาษาแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

          3) ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง My neighbors : Laos and Vietnam ร่วมกับวิธีการสอนภาษาแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา

(CLIL) เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

          4) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง My neighbors : Laos and Vietnam ร่วมกับวิธีการสอนภาษาแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ในระดับดี