ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประวัติโรงเรียน

 

 

โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ( พินิจพิทยานุสรณ์ ) ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนศรีเทพ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทร (042) 511539 รหัส ( 48000 ) โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ( พินิจพิทยานุสรณ์ ) มีเนื้อที่ทั้งหมด 6 ไร่ 94 ตารางวา


ความเป็นมาของโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ( พินิจพิทยานุสรณ์ เปิดเรียนเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2497 ทางการได้ตั้งชื่อว่า โรงเรียนถนนศรีเทพ  ( พินิจพิทยานุสรณ์ ) เปิดทำการสอนครั้งแรก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 จำนวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียน 216 คน ครู 8 คน โดยนางนบน้อม ณ นครพนม เป็นครูใหญ่

ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) แยกมาจาก ร.ร.เทศบาล 1 (ผดุงยุวชน) ปัจจุบันคือ ร.ร. เทศบาล 2 ( ถ.บำรุงเมือง ) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2490 โดย นายสมเกียรติ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นผู้สร้างใช้เงินงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว โดยซื้อที่มาจากขุนอนุสรณ์กรณี อดีตผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมและขุนอนุสรณ์กรณีได้มอบเงินบริจาคคืนให้ทำรั่ว โรงเรียนจำนวน 2,000 บาท ( สองพันบาทถ้วน ) โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องต่อท้ายชื่อโรงเรียนด้วยคำว่า พินิจพิทยานุสรณ์ 

วันที่ 1 เมษายน 2503 นายกีรศักดิ์ สุวรรณราช ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างหอประชุมด้านทิศตะวันออก ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 40 เมตร

พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติขยายชั้นประถมปลายอีก 2 ห้อง คือประถมศึกษาปีที่ 5 มีจำนวนนักเรียน 80 คน โดยใช้หอประชุมเป็นที่เรียน

พ.ศ. 2505 ขยาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อีก 2 ห้องเรียน

พ.ศ. 2506 นายแสน มังคละคีรี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายกีรศักดิ์ สุวรรณราช ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษาเทศบาล เมืองนครพนม

พ.ศ. 2512 กระทรวงมหาดไทย ให้งบประมาณสร้าง อาคาร 2 ตามแบบ ป. 04 กระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ 400,000 บาท ( สี่แสนบาทถ้วน ) เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 33 เมตร

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2515 นางลัดดา สุนทร รักษาการแทนครูใหญ่เนื่องจากนายแสน มังคละคีรี เกษียณอายุราชการ

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2507 นางสุจิตร คำสุข มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โท และย้ายนางลัดดา สุนทร ผู้ช่วยครูใหญ่ไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ตรี ที่โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)

วันที่ 21 กันยายน 2519 ก่อสร้างอาคาร 1 เป็นตึกคอนกรีต 2 ชั้น ขนาด 9 x 62 เมตร จำนวน 14 ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2520 สิ้นงบประมาณ 1,661,675 บาท ( หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน )

วันที่ 1 ตุลาคม 2522 นางสุจิตร คำสุข ครูใหญ่เกษียณอายุราชการ เทศบาลได้แต่งตั่ง นายอุทัย เจริญธนกุล ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายธุรการ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

วันที่ 15 มิถุนายน 2524 กรมการปกครอง ได้กำหนดให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนชุมชน

วันที่ 14 สิงหาคม 2524 เทศบาลได้เปลี่ยนชื่อใหม่ จากโรงเรียนถนนศรีเทพ ( พินิจพิทยานุสรณ์)

พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณจากกรมการปกครองสร้างหอประชุม แบบเอนกประสงค์

เงิน 378,000 บาท ( สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน )

วันที่ 12 กันยายน 2528 นางประไพ สุวรรณราช อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 2 ( ถนนบำรุงเมือง ) ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน นายอุทัย เจริญธนกุล ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)

วันที่ 7 ตุลาคม 2531 นางศิวาภรณ์ หงษ์ภักดีอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาล 4 ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) แทนนางประไพ สุวรรณราช ซึ่งเกษียณอายุราชการ

พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดใหญ่

วันที่ 1 มกราคม 2536 นายมนูญ จันทนิตย์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่รักษาราชการแทน นางศิวาภรณ์ หงษ์ภักดี เกษียณอายุราชการ

วันที่ 22 เมษายน 2526 นางสุนันท์ สิทธิกานต์ อาจารย์ใหญ่ 7 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)

พ.ศ 2526 ได้รับงบประมาณจากการมการปกครองสร้างโรงอาหารขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร ราคา 467,000 บาท ( สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )

ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 1 ตุลาคม 2539 นางสุนันท์ สิทธิกานต์ อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8 และนายมนูญ จันทนิตย์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับ 6 เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับ 7

ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนจัดการศึกษา 3 ระดับคือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,080 คน ครูประจำการ 30 คน ครูอัตราจ้าง 12 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน

ปีการศึกษา 2541 ได้รับงบประมาณจากกรมการปกครองก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ขนาด 4 ชั้น เป็นจำนวนเงิน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ปีการศึกษา 2544 ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ขนาด 4 ชั้น เป็นจำนวนเงิน 7,400,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ปีการศึกษา 2545 ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ขนาด 1 ชั้น เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ปีการศึกษา 2546 มีนางโสภิตสุดา สามิต ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2547 มีนายเพชร ค่ำคูณ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2549 มีนางอานนท์ นกแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา