ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยนายพรชัย  มานะดี
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้นนายสุวิทย์  ศิริสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
ครูที่ปรึกษา ม.1/1


ครูที่ปรึกษา ม.1/1


นายเกรียงศักดิ์  โกษาแสง
ผู้ช่วยครู
ครูที่ปรึกษา ม.1/2


นางสาวมิ่งขวัญ  เสนจันทร์ฒิไชย
ผู้ช่วยครู
ครูที่ปรึกษา ม.1/2


นายชาตรี  ติงมหาอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษา ม.1/3


นางสาวกุสุมาลย์  บ้งชมโพธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษา ม.1/3


ครูที่ปรึกษา ม.2/1


นางสมใจ  อินธนู
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษา ม.1/4


นางสาวณภาวรรณ  ไชยภักดี
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษา ม.2/1ครู คศ.1
ครูที่ปรึกษา ม.2/2


นายบุญช่วย  นิยมสัตย์
ครู คศ.1
ครูที่ปรึกษา ม.2/3


นางสาวเฉลิมขวัญ  สพันธ์พงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษา ม.2/3


นางพศวีร์  ทัศนไพร
ครูชำนาญการ
ครูที่ปรึกษา ม.3/1ผู้ช่วยครู
ครูที่ปรึกษา ม.3/1


นายสมทบ  วิทยเจียกขจร
ครูชำนาญการ
ครูที่ปรึกษา ม.3/2


ครูที่ปรึกษา ม.3/2


ครูที่ปรึกษา ม.3/3


นางสาวศิริพรรษา คำพันธ์
ผู้ช่วยครู
ครูที่ปรึกษา ม.3/3


ครูที่ปรึกษา ม.4/1


ครูที่ปรึกษา ม.4/2


นายวีระภัทร์  ทวีโคตร
ผู้ช่วยครู
ครูที่ปรึกษา ม.5/1


นางเกษรา  มานะดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษา ม.6/2


 นางสาวอัจฉรา  โกษาแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษา ม.6/1


 นายพรชัย  มานะดี
ครูเชี่ยวชาญ
ครูที่ปรึกษา ม.6,หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน

 


นางสาวพัฒลาพร  ฤทธิ์มนตรี
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษา


นายสุรัตน์  ตามา
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษา ม.4/1


นางสาวปรึกษา


นางสาวอรทัย  โคตรนน
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษา


นางสาวพูลทิพย์
 ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษา


นางสาวนันท์นลิน  คำเกษ
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษา