ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


นายดิเรก  ศรีมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายประถมศึกษานางละเอียด  อินทร์ไชยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ป.1/1


นางหงษ์สุดา  พันธุ์สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.1/2


นางมน ฤ ทัย  ณ อุบล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.1/3


นางอมรรัตน์  อาจแรง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ป.2/1


นางธัญธร  ชัยสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ 
ครูประจำชั้น ป.2/2


นางมนัสวี  บุตรธนู
ครู  คศ.1
ครูประจำชั้น ป.2/3


นางอุมาพร  โรจนาพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.3/1


ครูประจำชั้น ป.3/2


นายมงคล  บุญอาจ
ครูชำนาญการพิเศษ 
ครูประจำชั้น ป.3/3 


นางสาวอุมาพร  ชัยสงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ป.4/1 
 


นางจินตนา  แจ่มใส
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.4/2 
 


นางสาวรัตนฤทัย  วังทะพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.4/3 

 
นางเยาวดี  สร้อยกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.5/1
 


นายวัชรพล  ศรีอารักษ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ป.5/2

 
นางณิชาภัทร  วงศ์ศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ป.5/3   
 

 

นางประพันธ์  บุพศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ 
ครูประจำชั้น ป.6/1

   

    นางสาวจุฑามาศ  บัวทอง

ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป.6/2

         
นางกมลรัตน์  ฟักแก้ว
ครูคศ.1
ครูประจำชั้น ป.6/3 

               

นายสุพัฒน์  ชมศิริ
ครูชำนาญการ
ครูพิเศษ


นางวิริวรรณ  พลหาราช

ครูชำนาญการ
ครูพิเศษ


นางสาวพชรกฤตกร  จงรักพงศ์เผ่า
ครู คศ.1
ครูพิเศษ

 
นายจุฑา  ศรีสุนทร
ผู้ช่วยครู
ครูพิเศษ

 
นางสาวรัตนาวดี  ศรีแก้ว
ครู คศ.1
ครูพิเศษ

 
นายจีรพงษ์  นวลอนงค์
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ


นายพรนคร  ทำดี
ผู้ช่วยครู
ครูพิเศษ


 นายธนธร  ทิพยรมณ์
ผู้ช่วยครู
ครูพิเศษ


นางสาววิภาลัย  วงษา
ผู้ช่วยครู
ครูพิเศษ

 
นางปรียาภรณ์  หงษ์โต
ครูชำนาญการ
ครูพิเศษ

 
นางสุมาลินี  ปาระมี
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ


นางสาวศุภอักษร  ภูมิเพ็ง
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ