ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


นางสาวนุชนารถ  บรรลือหาญ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครู คศ.


                                               
นางมณีพรรณ  กาญจนสกนธ์                                                       นางขนิษฐา  ค่ำคูณ
  ผู้ช่วยครูครูประจำชั้น ปฐมวัย 1/1                                                     ครู คศ.ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

                                                   
           นางจันทรศิริ  สวัสดิภาพ                                                         นางสาวรัตนา  ศิริสวัสดิ์
ครูผู้ช่วยครูประจำชั้น อนุบาล 1/2                                                           ครู คศ.ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3


          นางพิมพ์ภัทรา  บุญมาก                                                                        นางมนัสวี  บุตรธนู
             ครู คศ.1  อนุบาล 2/1                                                                ครู คศ.1  ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

                                                   
          นางสุกัญญา  วงศ์ยา                                                          นางพัชรินทร์  ศิริพัฒนวรสกุล
ครู คศ.ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3                                                  ครูชำนาญการครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

                                                          
    นางสาวนุชนารถ  บรรลือหาญ                                                             นางพรลัดดา  ไขศรี
ครู คศ.ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2                                                        ผู้ช่วยครูครูประจำชั้น อนุบาล 3/3