ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


ผลงานวิชาการครูเกษรา มานะดีแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(สำหรับการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)
วิทยฐานะที่ขอเลื่อน  ครูชำนาญการพิเศษ


1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ สกุล นางเกษรา  มานะดี         อายุ   36  ปี        อายุราชการ     11      ปี
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)   วิชาเอก คหกรรมศาสตร์
 
จากสถาบันการศึกษา  วิทยาลัยครูสกลนคร                          
 
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ      ตำแน่งเลขที่  13278 - 2
สถานศึกษา  โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)  สังกัด  กองการศึกษา เทศบาล  เมืองนครพนม    จังหวัด  นครพนม                                
 
รับเงินเดือนอันดับ  คศ.2    ขั้น   5    อัตรา    18,910    บาท
2.  การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน  (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง)
    
 สายงานการสอน  
2.1 ปฏิบัติการสอน 
 
  -  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 1/2 และ 6/1
  -  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/2 และ 6/1
  -  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบำเพ็ญประโยชน์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  -  กิจกรรมชุมนุมฝึกวิชาชีพอาหารและโภชนาการ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 20 คน
  -  กิจกรรมเสริม (สอนดนตรีไทยสำหรับนักเรียนที่สนใจหลังเลิกเรียนและดูแลวงดนตรีไทยของโรงเรียน)   
  -  กิจกรรมซ่อม-เสริม (สอนเสริมวิชาภาษาไทยสำหรับมุ่งเข้าสู่มหาวิทยาลัย)
                       ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมจำนวน  20 ชั่วโมง / สัปดาห์ ได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำคำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลก่อนเรียนหลังเรียน  
 
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้อง และมีร่องรอยหลักฐานการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ปรากฏชัดเจนครบทุกกลุ่มสาระ


                    2.1.1  การเตรียมการสอน  การใช้สื่อ ข้าพเจ้าได้สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนำมาใช้  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย   (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม  จำนวน  5  เล่ม   (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
                    2.1.2  สื่อการสอน  มีการพัฒนาจัดทำสื่อการสอนให้ตรงตามการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน นำประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ได้ผล โดยการจัดให้มีเครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 29 นิ้ว 1 เครื่อง  เครื่องฉายวีดีทัศน์ เครื่อง   เครื่องขยายเสียงระบบสเตอร์ริโอ 1 ชุด จัดให้มีห้องฝึกปฏิบัติวิชาชีพอาหารและโภชนาการพร้อมอุปกรณ์เครื่องครัวที่ทันสมัย และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน ได้แก่ 
 
เตาแก๊ส  4 ชุด เตาอบไฟฟ้า 1 ชุด เตาไมโครเวฟ 1 ชุด เครื่องดูดอากาศ 1 ชุด ฯลฯ จัดให้มี ร้านค้าเถ้าแก่น้อยสำหรับฝึกประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าที่นักเรียนผลิตขึ้น จัดให้มีมุมหนังสือและมุมสื่อ
วีดีทัศน์การประกอบอาหารสำหรับศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดสมุนไพร
ในท้องถิ่น กินอยู่อย่างพอเพียง จำนวน 5 เล่ม  
 
                    2.1.3  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้   ข้าพเจ้าได้นำผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงการเรียนตามสภาพจริง  เพื่อพัฒนาผู้เรียน  มีการวัดผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้  การวัดผลกลางปี และปลายปี  นักเรียนมีแฟ้มพัฒนางาน สามารถนำสิ่งที่ตนเองได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และรายวิชาอื่นๆ เช่น การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน การศึกษาจากอินเทอร์เน็ต  นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลมาใช้ในการนำเสนอ และ   พัฒนางานให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  ครูบันทึกการพัฒนางานของผู้เรียน 
 
 ผลที่เกิด  คือ  สามารถวัดผลและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างเที่ยงตรง จำนวนผู้เรียนร้อยละ 100  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้