ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่

 ชื่อ สกุล 

ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง

1

นางนบน้อม ณ นครพนม

1 พ.ค. 2497 – 29 ก.พ. 2503

2

นายกีรศักดิ์ สุวรรณราช

1 เม.ย. 2503 – 25 ต.ค. 2507

3

นายแสน มังคละคีรี

26 ต.ค. 2507 – 30 ก.ย. 2515

4

นางลัดดา สุนทร

1 ต.ค. 2515 – 16 ม.ค. 2517

5

นายสุจิตร คำสุข

17 ม.ค. 2517 – 30 ก.ค. 2522

6

นายอุทัย เจริญธนกุล

1 ต.ค. 2522 – 8 ก.ย. 2528

7

นางประไพ สุวรรณราช

16 ก.ย. 2528 – 30 ก.ย. 2531

8

นางศิวาพร หงษ์ภักดี

1 ต.ค. 2528 – 31 ธ.ค. 2535

9

นายมนูญ จันทนิตย์

1 ม.ค. 2536 – 22 เม.ย. 2536

10

นางสุนันท์ สิทธิกานต์

1 ม.ค. 2536 – 31 ธ.ค. 2547

11

นายมนูญ จันทนิคย์

1 ม.ค. 2547 – 31 พ.ค. 2547

12

นายเพชร ค่ำคูณ

1 มิ.ย. 2547 – 16 เม.ย. 2549

13

นางอานนท์ นกแก้ว

17 เม.ย. 2549 - 30 เม.ย. 2551

14

นางโสภิตสุดา  สามิต

1 พ.ค. 2551- 30 กันยายน 2554

15

นางระพีพรรณ  พรหมอาจ

14 พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน