ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


งานกิจการนักเรียน

ขอบข่ายงานกิจการนักเรียน
          งานกิจการนักเรียนมีขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการของนักเรียน
ในทุกๆด้าน รวมทั้งส่งเสริมด้ายวิชาการให้กับผู้เรียน ได้มีความรู้  เจตคติที่ดี และทักษะต่างๆ
ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งมีขอบข่ายงานและภารกิจดังนี้
          ขอบข่ายการบริหารงานกิจการนักเรียน
          1. งานปกครอง
          2. งานกิจกรรมนักเรียน 
          3. งานบริการและสวัสดิการ
                    
                    
1. งานปกครอง
                        ด้านระเบียบวินัย
                        1. ควบคุมการแต่งกายของนักเรียนให้เป็นไปตามกระเบียบของโรงเรียน
                        2. ควบคุม การปฏิบัติตน ตลอดจนพฤติกรรมนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
                            ของโรงเรียน
                        3. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียน เมื่ออยู่ในโรงเรียน 
                        4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำแก่สภานักเรียน สารวัตรนักเรียน
                            ในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยของักเรียน
                        5. จัดสารวัตรนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยในโรงอาหาร 
                            นักเรียนมาสาย และการเข้าออกของนักเรียน ตรวจบัตรเดินทงกลับบ้าน
                        6. จัดนักเรียนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                            ตลอดจนเดินแถวกลับบ้าน
                        7. ให้คำชี้แนะ ว่ากล่าวตักเตือนและติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
                        8. ให้การส่งเสริม สันบสนุนในด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
                            ได้อย่างมีความสุข
                        9.  ประสานกับครูประจำชั้น รายงานพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
                            ให้ผู้บริหารทราบต่อไป
                      10.  ประสานกับฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่มีพฤติกรรม
                            ไม่พึงประสงค์มาพูดคุยร่วมกัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาของนักเรียน
                      11.  ประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ในการดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด
                            ของบริเวณอาคารเรียนทั้งชั้นบนและพื้นสนามโรงเรียน
                      12.  ดูแล จัดทำบั
ด้านส่งเสริม สนับสนุนการอบรม
                    
  1. ส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียนเข้ารับการอบรมตามโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงาน
                          ภายนอกจัดขึ้นและนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของตน
 
                      
2. ให้การอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ 
                          โดยคุณครูในโรงเรียน
                      3.  นำนักเรียนไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
  
                 2. งานกิจกรรมนักเรียน
                     1. ให้การสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมและมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือในกิจกรรมของ
                         โรงเรียนให้มากที่สุด
                     2. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนในการปกครอง
                         ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ 
                         โดยการเลือกตั้งนายกสภานักเรียนและสมาชิกสภานักเรียน
                     3. ฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จัการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
                     4. ฝึกให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและร่วมมือ ร่วมใจพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน
                     5. ให้ความรู้ สนับสนุนและเน้นให้นักเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม
                         ท้องถิ่น ทั้งที่จัดขึ้นในโรงเรียนและในท้องถิ่น
                     6. ให้การสนับสนุนนักเรียน มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี
                         มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
                     7. สนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วม
                         ตามความถนัดและความสนใจ
                     8. ฝึกให้นักเรียนรู้จีกการประหยัดและอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น
                     9. จัดทำทำเนียบรุ่นสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

                 3. งานบริการและสวัสดิการ
                     ด้านบริการ
                    
 1. จัดบริการอาหารกลางวัน น้ำดื่ม แก่นักเรียนทั้งโรงเรียน
                     2. จัดบริการอาหารเวริมนม แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ถึงชั้นประถมปีที่ 4
                     3. ให้บริการอาหารกลางวันแก่บุคลากรทั้งโรงเรียน
                     4. ดูแล ให้การปฐมพยาบาลแก่บุคลากร และนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
                         ที่อยู่ในโรงเรียน ตลอดจนช่วยนำส่งโรงพยาบาลในรายที่เป้นมาก
                     5. ให้การดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยได้นอนพักในห้องพยาบาลและประสานผู้ปกครอง
                         รับนักเรียนกลับบ้านในกรณีที่ต้องส่งโรงพยาบาล
                     6. ให้บริการทดสอบสายตา ทดสอบการได้ยิน ตรวจสุขภาพฟันแก่นักเรียนในโรงเรียน
                     7. ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้บริการฉีดวัคซีนต่างๆตามวัยของนักเรียน
                     8. จัดทำข้อมูลแสดงภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน (น้ำหนัก/ส่วนสูง) 
                         เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
                     9. บริการ จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียนให้กับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
                   10. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ในด้านสุขภาพร่างกายและสุขศึกษาในโรงเรียน
      
                    
ด้านสวัสดิการ
                    1. จัดหาเวชภัณฑ์ยา ตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องพยาบาล
                    2. ควบคุมดูแล คุณค่าทางอาหารที่นักเรียนควรได้รับ
                    3. ประสานกับบริษัทประกันชีวิตตามโครงการโรงเรียนอุ่นใจ จัดสวัสดิการในการดูแล
                        นักเรียนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
                    4. แจกจ่ายแปรงสีฟัน ยาสีฟันให้กับนักเรียนในการดูแลสุขภาพปากและฟัน

โครงการ/กิจกรรม

 


                                             ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบุคลากร
                                                    ประจำปีการศึกษา 2550

 ที่ 

         ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

        ระยะเวลา  

           ผู้รับผิดชอบ

 1

โครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียน

 ตลอดปีการศึกษา

  นายกิตติภพ  ถาวร

 2

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

 ตลอดปีการศึกษา

 

 3

โครงการสภานักเรียน

 ตลอดปีการศึกษา

 

 4

โครงการวันสำคัญ

 ตลอดปีการศึกษา

 

 5

โครงการกีฬา

 ตลอดปีการศึกษา

  นายพรนคร  ทำดี

 6

โครงการสหกรณ์

 ตลอดปีการศึกษา

 

 7

โครงการดนตรี

 ตลอดปีการศึกษา

  นายธงชัย  สุเรรัมย์

 8

โครงการธนาคารโรงเรียน

 ตลอดปีการศึกษา

  นางสาวอุมาพร  ช้ยสงค์

 9

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

 ตลอดปีการศึกษา

 

 10

โครงการอาหารกลางวัน

 ตลอดปีการศึกษา

 บทบาทของงานกิจการ

               1.  จัดกิจกรรมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
               ของหลักสูตร
          2.  สร้างแรงจูงใจปลูกฝังให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน และรักษาทรัพย์สมบัติ
               ของโรงเรียน      
          3.  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป้นสื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง
               และตัวนักเรียน
          4.  ควบคุมดูแล งานบริการ และสวัสดิการรักเรียนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
          5.  จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยเน้นระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิต
               ประชาธิปไตยด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม
          6.  ควบคุม ติดตามดูแลการบริหารงานกิจการนักเรียน ให้ดำเนินการสอดคล้องกับระบบ
               การประกันคุณภาพการศึกษา
          7.  พิจารณาและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬานันทนาการ และนันทนาการที่จะจัดขึ้น
               ในโอกาสต่างๆ
          8.  ประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้า
               ของโรงเรียนในทุกด้านแก่ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน
          9.  จัดกิจกรรมตามโครงการและประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้บริหาร