ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


งานอาคารสถานที่


ขอบข่ายงานอาคารสถานที่
          งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยรู้จักใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการควบคุม ดูแลรักษา  การให้บริการชุมชน  การรู้จักส่งเสริมทะนุบำรุงอาคารสถานที่ที่มีอยู่ให้คงสภาพดีและสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ  โดยมีขอบข่ายของงานอาคารสถานที่ดังนี้   
                 
                    
1. การวางแผนด้านอาคารสถานที่                   
                        
1. มีแผนงาน / โครงการ
                        2. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ
                    2. การรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล
                        
1. บริเวณโรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
                        2. อาคารเรียนและอาคารประกอบโดยทั่วไปสะอาด
                        3. ดำเนินการดูแลด้านความสะอาดรอบๆบริเวณโรงเรียน
                        4. มีระบบระบายน้ำที่ดี ไม่มีน้ำขัง
                        5. ส้วมใช้งานได้ดี ไม่มีกลินเหม็น
                        6. จัดโรงอาหารได้ถูกหลักสุขาภิบาล และจัดเก็บอุปกรณ์การประกอบอาหาร
                            อย่างมีระบบ

                    3. การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
                        1. จัดสภาพบริเวณโรงเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบ ร่มรื่นสวยงาม มีไม้ยืนต้น
                                      และไม้ประดับเหมาะสมกับอาคารสถานที่
                        2. จัดสวนหย่อมหรือสื่อกลางแจ้งที่เหมาะสมกับสถานที่
                        3. จัดสถานที่ให้นักเรียนได้เล่นออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
                    4. การใช้อาคารสถานที่
                        1. ใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม
                        2. ให้บริการด้านสถานที่แก่ชุมชนและส่วนราชการอื่นๆ
                        3. มีการศ่อมแซมแก้ไขส่วนที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
                        4. จัดหาพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่
                            ที่มีการต่อเติม ดัดแปลงให้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม
                    5. การจัดสถานที่บริการนักเรียน
                        1. จัดให้มีโรงอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารให้เพียงพอและเหมาะสม
                        2. จัดให้มีห้องพยาบาล บริการแก่นักเรียนที่เจ็บป่วย
                        3. จัดให้มีน้ำดื่ม ที่งมือ ส้วม ที่ถูกสุขลักษณะ
 โครงการ/กิจกรรม


                                                                   ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่
                                                                             ประจำปีการศึกษา 2550

 ที่ 

         ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

        ระยะเวลา  

           ผู้รับผิดชอบ

 1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

 ตลอดปีการศึกษา

  นายสุพัฒน์ ชมศิริ

 2

โครงการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน  หน้าชั้นเรียน

และห้องน้ำ

 ตลอดปีการศึกษา

  นางประพันธ์  บุพศิริ

 

 บทบาทของงานอาคารสถานที่
     
 1. จัดสภาพแวดล้อมรอบบริเวณโรงเรียน และรอบอาคารเรียนให้สภาพน่าอยู่ และเอื้อต่อ
              การจัดการเรียนการสอน
          2. ดูแลเรื่องความสะอาด/ปรับปรุงพื้นที่รอบบริเวณอาคารเรียน
          3. สำรวจทรัพย์สินที่เป็นครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง เพื่อทำการซ่อมแซม
          4. เสนอของบประมาณในการปรับปรุง และพัฒนาอาคารสถานที่โดยผ่านความเห็นชอบ
              ของผู้บริหารสถานศึกษา
          5. ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย