ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


งานบุคคลากร


ขอบข่ายงานบุคลากร

          งานบุคลากรเป็นงานหนึ่งใน 6 งานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนให้งานต่างๆในโรงเรียนประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
การสร้างขวัญและกำลังใจ ดังนั้นงานด้านบุคลากร  จึงมีขอบข่ายงานและภารกิจดังนี้
1.       งานทะเบียนประวัติ 
2.       งานสารสนเทศด้านบุคลากร
3.       งานจัดทำทะเบียนคุมวันลา
4.       งานจัดทำข้อมูลวันลา
5.       งานจัดทำทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6.       งานแต่งตั้งบุคลากร
7.       งานพัฒนา และส่งเสริมบุคลากร
8.       งานแต่งตั้ง / โอนย้าย
9.       งานเลื่อนระดับ ปรับตำแหน่ง
10.   งานบำรุงขวัญ และกำลังใจ
                                      โครงการ/กิจกรรม


แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สามปีงานบุคลากรโรงเรียนชุมชนเทศบาล๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ระหว่างปีการศึกษา 2550 – 2552 

ยุทธศาสตร์

ปีที่ 1 (พ.ศ.2550)

ปีที่ 2(พ.ศ.2551)

ปีที่ 3(พ.ศ.2552)

1. สร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากร

จัดทำโครงการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากร

จัดทำโครงการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากร

จัดทำโครงการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากร

2. ส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

- จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2550- ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีการอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะ

- จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2551- ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีการอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะ

- จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2552- ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีการอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะ

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาด้านวิชาชีพ สู่ครูมืออาชีพ

- จัดทำโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ- ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สู่การเลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น 

- จัดทำโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ- ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สู่การเลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น 

- จัดทำโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ- ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สู่การเลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น 


                                             
                                                                        ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบุคลากร

                                                                            ประจำปีการศึกษา 2550

 ที่ 

         ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

        ระยะเวลา  

           ผู้รับผิดชอบ

 1

โครงการเพิ่มพูนความรู้สู่ครูในโรงเรียน

 พ.ค. 49  -  เม.ย 50

  นางเกษรา  มานะดี

 2

โครงการทัศนศึกษาดูงาน

เมษายน, ตุลาคม

  นางศิริเพ็ญ  ชัยสงค์

 3

โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ

 ตลอดปีการศึกษา

 

 4

 โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

 ตลอดปีการศึกษา

 

 5

 กิจกรรมการร่วมงานวันสำคัญของบุคลากร

 ตลอดปีการศึกษา

 บุคลากรทุกท่าน

 6

 กิจกรรมสร้างความสามัคคี

 เมษายน, ตุลาคม

 บุคลากรทุกท่าน

 7

 กิจกรรมการสอบธรรมะทางก้าวหน้า

 มิถุนายน - ธันวาคม

 บุคลากรทุกท่าน


บทบาทของงานบุคลากร
               1.  ประกาศ ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายให้ทราบดังนี้
               - การแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงหน้าที่ภายในโรงเรียน
          - การยกเลิกคำสั่ง ปรับเปลี่ยนระเบียบ และแนวปฏิบัติใหม่ของโรงเรียน
                              -  การประชาสัมพันธ์ ระเบียบคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งจรรยาบรรณครู
                      และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู หรือแนวปฏิบัติใหม่
          2.  งานทะเบียนประวัติและการโอนย้ายบุคลากร
          3.  งานระเบียบวินัย จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติของบุคลากร
          4.  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ศึกษาพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
               - จัดอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษาดุงาน 
               - จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อความรักสามัคคีในหมู่คณะ
          5.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
          6.  ประสานงานกับทุกฝ่าย และเก้บข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
               เพื่อเสนอคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
          7.  ประสานงานทุกเรื่องให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
          8.  งานการเลื่อนตำแหน่งระดับให้สูงขึ้นของยุคลากร
          9.  การพิจารณาความดีความชอบ