ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


งานความสัมพันธ์กับชุมชน

ขอบข่ายงานสัมพันธ์ชุมชน
                     งานสัมพันธ์ชุมชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่สำคัญต่อการบริหารงานของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนต้องให้ความสนใจและนำไปปฏิบัติ ในการระดมทรัพยากรทางความคิดและทุนทรัพย์จากชุมชนมาช่วยในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีขอบข่ายงานดังนี้
                    
1. งานกรรมการสถานศึกษา               
                          งานที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง ชุมชน ในรูปของคณะกรรมที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
                    กับการร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
                    
                    
2. งานสานสัมพันธ์   
                          งานที่ต้องการให้มีการรับข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและงานต่างๆที่ชุมชน
                    และโรงเรียนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นและส่งผลถึงการพัฒนาโรงเรียน

                    
3. งานเยี่ยมบ้านนักเรียน   
                          งานที่ต้องประสานกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีศักยภาพ 
                    และรวมถึงการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน

                    
4. งานทุนทรัพย์เพื่อการพัฒนาการศึกษา         
                          
งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ที่ส่งผล
                    ถึงการพัฒนาผู้เรียนอีกทั้งเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งในส่วน
                    ของผู้ปกครอง  ชุมชน และสังคม  หรือเกิดภาวะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
                    ในประเทศ                       
โครงการ/กิจกรรม


                                                               ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายความสัมพันธ์ชุมชน
                                                                       ประจำปีการศึกษา 2550

 ที่ 

         ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

        ระยะเวลา  

           ผู้รับผิดชอบ

 1

โครงการเยี่ยมบ้าน

 ตลอดปีการศึกษา

  นายดิเรก  ศรีมงคล

 2

โครงการจัดหาทุน

 ตลอดปีการศึกษา

 

 3

โครงการสานสัมพันธ์

 ตลอดปีการศึกษา

 

 4

โครงการไมตรีจิตรผูกมิตรชุมชน

 ตลอดปีการศึกษา

 บทบาทของงานสัมพันธ์ชุมชน
    
   1. มีหน้าที่สัมพันธ์งานของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ
          2. เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อช่วยเหลือติดตามพฤติกรรมของนักเรียน
          3. ช่วยประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
          4. นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้น
          5. จัดทำจุลสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ชุมชนทราบ
          6. เชิญกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุม

          7. จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ชุมชนต้องการ

          8. ดำเนินการตามโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามนักเรียน
          9. เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆร่วมกับชุมชน
         10. ให้บริการสถานที่อุปกรณ์ของสถานศึกษาแก่ชุมชน และหน่วยงานต่างๆที่มาขอใช้บริการ