ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางประพันธ์ บุพศิริ
ประธานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรา โกษาแสง
ประธานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา