ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสุพัฒน์ ชมศิริ
ประธานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา
นายธงชัย สุเรรัมย์
ประธานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษา