ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายมงคล บุญอาจ
ประธานกลุ่มสาระศิลปะ ระดับประถมศึกษา
นายพรชัย มานะดี
ประธานกลุ่มสาระศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา