โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ นางวิไลวรรณ สังข์เกิด ผุ้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)
ชื่อเรื่อง   :   รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
ผู้วิจัย     :    นางวิไลวรรณ สังข์เกิด
 
บทคัดย่อ
 
         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 3) พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมและ 4) ประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนขั้นตอนที่1 การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่2 การศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมในปัจจุบัน ขั้นตอนที่3 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ขั้นตอนที่4 การประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 13 คน ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 29 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสอบถาม และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
         ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมพบว่า มีองค์ประกอบหลัก 7 ด้าน คือ ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา การมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง การจัดการสารสนเทศ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ และการจัดการกระบวนการสนับสนุน 2) การศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อความเป็นเลิศ พบว่า การบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมตามองค์ประกอบหลัก 7 ด้าน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีองค์ประกอบด้านมุ่งเน้นนักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 3) ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมพบว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อความเป็นเลิศ มีองค์ประกอบหลัก 9 ด้าน แต่ละด้านมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1) ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา มี 6 องค์ประกอบย่อย 2) ด้านการวางแผนกลยุทธ์มี 4 องค์ประกอบย่อย 3) ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ มี 3 องค์ประกอบย่อย 4) ด้านการจัดการสารสนเทศ มี 3 องค์ประกอบย่อย 5) ด้านการบริหารงานบุคคล มี 6 องค์ประกอบย่อย 6) ด้านโครงสร้างองค์กร มี 3 องค์ประกอบย่อย 7) ด้านการบริหารงานวิชาการ มี 8 องค์ประกอบย่อย 8) ด้านการบริหารทั่วไป มี 4 องค์ประกอบย่อย และ 9) ด้านการบริหารงานการเงิน มี 1 องค์ประกอบย่อย และ 4) ผลการประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยกับ 9 องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยทุกองค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 100