โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
บริเวณสถานที่
ศาลาที่พัก
ที่พักผ่อน
ทางเดิน
สวนหน้าตึกอนุบาล
อำนวยการ
ยินดีต้อนรับ