โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ผลงานความภาคภูมิ
ผลงานความภาคภูมิ

รางวัลที่ภาคภุมิใจ
รางวัลพระราชทาน
ระเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้
นักเรียน นางสาวศรินยา  ทามนตรี นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ กระทรวงศึกษาธิการ
นักเรียน นางสาวพัชรี  ณ นครพนม นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ กระทรวงศึกษาธิการ
นักเรียน นางสาวกมลวรรณ ทามนตรี นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ กระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษา รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษา รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
กระทรวงศึกษาธิการ