โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นเรียน ชั้น ชาย หญิง รวม
  อ.1     72
  อ.2     83
  อ.3     107
รวมอุบาล        
  ป.1     98
  ป.2     118
  ป.3     105
  ป.4     115
  ป.5     111
  ป.6     116
รวมประถมศึกษา        
  ม.1     155
  ม.2     154
  ม.3     170
  ม.4     79
  ม.5     51
  ม.6     54
รวมมัธยมศึกษา        
รวมทั้งสิ้น       1,588