โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง จำนวนนักเรียนรวม
อนุบาล 1 38 34 72
อนุบาล 2 47 37 84
อนุบาล 3 38 53 91
ประถมศึกษาปีที่ 1 52 45 97
ประถมศึกษาปีที่ 2 58 60 118
ประถมศึกษาปีที่ 3 54 51 105
ประถมศึกษาปีที่ 4 57 58 115
ประถมศึกษาปีที่ 5 54 57 111
ประถมศึกษาปีที่ 6 53 65 118
มัธยมศึกษาปีที่ 1 97 58 155
มัธยมศึกษาปีที่ 2 86 69 155
มัธยมศึกษาปีที่ 3 90 80 170
มัธยมศึกษาปีที่ 4 29 50 79
มัธยมศึกษาปีที่ 5 22 29 51
มัธยมศึกษาปีที่ 6 26 27 53
รวม 801 773 1574