โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง จำนวนนักเรียนรวม
อนุบาล 1 20 29 49
อนุบาล 2 23 34 57
อนุบาล 3 49 45 94
ประถมศึกษาปีที่ 1 53 45 95
ประถมศึกษาปีที่ 2 49 50 99
ประถมศึกษาปีที่ 3 54 47 101
ประถมศึกษาปีที่ 4 59 60 119
ประถมศึกษาปีที่ 5 61 55 116
ประถมศึกษาปีที่ 6 54 53 107
มัธยมศึกษาปีที่ 1 53 66 119
มัธยมศึกษาปีที่ 2 82 74 156
มัธยมศึกษาปีที่ 3 93 48 141
มัธยมศึกษาปีที่ 4 29 59 88
มัธยมศึกษาปีที่ 5 35 40 75
มัธยมศึกษาปีที่ 6 29 40 69
รวม 743 745 1488