โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลเทคโนโลยีสื่อสารการท่องเที่ยว  มีสุขภาพแข็งแรง  เสริมแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ - Mission
๑. พัฒนาผู้เรียนและครูให้มีความรู้และมีศักยภาพเป็นพลโลก
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ
๔. พัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติดและอบายมุข
๖. บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ระบบคุณภาพ


เป้าประสงค์ – Goals
          ๑) ผู้เรียน มีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
          ๒) ผู้เรียน มีศักยภาพเป็นพลโลก
          ๓) ครู มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
          ๔) ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          ๕) ผู้เรียน มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ๖) ครู มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ๗) ครูมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          ๘) ผู้เรียน เป็นผู้มีสัมมาคารวะและมีคุณธรรมด้านการประหยัดและรู้จักออม
          ๙) ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติตามหลักการห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
        ๑๐) ใช้ระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ