โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ นำความรู้ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี สื่อสารการท่องเที่ยว มีสุขภาพแข็งแรง เสริมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง