โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
ประวัติโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
 
          โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๑/๓ ถนนศรีเทพ   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  โทรศัพท์  ๐๔๒-๕๑๑๕๓๙  โทรสาร ๐๔๒-๕๑๑๕๓๙  ,  e-mail : tessaban๓nkp@hotmail.com  Web site :  t๓pinit.ac.th   สังกัดเทศบาลนครพนม  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  มีพื้นที่ประมาณ  ๖  ไร่ ๒ งาน
 
ประวัติความเป็นมา
             ความเป็นมา
          โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๑/๓ ถ.ศรีเทพ  อ.เมือง จ.นครพนม 
เดิมชื่อ “โรงเรียนถนนศรีเทพ (พินิจพิทยานุสรณ์)” แยกมาจากโรงเรียนเทศบาล ๒ (ผดุงยุวชน)  อยู่ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๗ ในระดับชั้นประถมปีที่ ๑-๔   มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน  ๕๒    ตารางวา โดยขอซื้อที่ดินจากขุนอนุสรณ์กรณี อดีต ส.ส.นครพนม และอดีตนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ในราคา ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
          ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้โอนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาล ๓  (พินิจพิทยานุสรณ์)
          ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารไม้ ๒ ชั้น  เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
          ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับงบประมาณจากเทศบาลก่อสร้างอาคารไม้สำหรับชั้นอนุบาล ๑ ชั้น เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
          ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต ๒ ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษา เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
          ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้เป็นโรงเรียนของชุมชน และ
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
          ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ กรมการปกครองได้อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สอนถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
          ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต ๓ ชั้น เพื่อรองรับการขยายโอกาส ทางการศึกษา
 
 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ใช้สำหรับ
การเรียนการสอนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ งบประมาณ  จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (แทน
อาคารไม้ ๒ ชั้น )    จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท   กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนคอนกรีต ๑ ชั้น ๖ ห้องเรียน (อาคารเรียน
อนุบาล )  จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นโรงเรียนเทศบาล
ต้นแบบ จนถึง ปัจจุบัน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน   จากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ   ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต ๓ ชั้น ๔ ห้องเรียน   จากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ   ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน   จากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ   ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (อาคารโดม)   จากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ   ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
          ปัจจุบัน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เปิดทำการสอน ใน ๒ ระดับ คือ
ก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑