โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 ส.ค. 63 ถึง 21 ส.ค. 63 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
10 ส.ค. 63 ถึง 11 ส.ค. 63 กิจกรรม 12 สิงหาคม 2563